Allmänna villkor

1         Bakgrund

1.1          Xenit AB, med organisationsnummer 556762–2120 och adress Kungstorget 7, 411 18 Göteborg, nedan kallat ”Xenit”, är ett IT-tjänstföretag som tillhandahåller tekniska och systemtekniska tjänster. Xenit erbjuder bl.a. kontinuerlig strategisk IT-rådgivning, projektledning, operativa genomföranden inför och under en förändring samt kvalitetssäkring och förvaltning av verksamhetskritiska system.

1.2          Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för samtliga produkter, tjänster och leveranser som Xenit tillhandahåller till kunden (”Kunden”), om inte parterna skriftligen överenskommit annat eller Xenit tillhandahållit separata villkor för viss produkt, tjänst eller leverans. Villkoren gäller vidare oavsett avtalets form, t.ex. godkända Offertspecifikationer, ramavtal, avtal som specifik leverans, beställningar och andra affärsförbindelser (”Avtalet”) inklusive eventuella bilagor som är del av Avtalet.

1.3          Xenits produkter och tjänster är i dessa Villkor uppdelade enligt följande:

i.     Konsulttjänster (”Konsulttjänster”);

ii.     Leverans av licenser (”Licensleverans”);

iii.     Leverans av hårdvara (”Hårdvaruleverans”);

iv.     Funktionslösningar (”Funktionslösning”); och

v.     Drift och Support (”Driftstjänst”).

1.4          För Kunden gäller de produkter och tjänster med tillhörande specifikationer och avtalsvillkor som särskilt avropats av Kunden genom godkänd Offertspecifikation. Offertspecifikationen sparas av Xenit i en för Kunden särskilt upprättad mappstruktur, vilken uppdateras löpande avseende tillägg av produkter, tjänster och/eller leveranser.

2         Definitioner

Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

2.1          ”Avtalad leveransdag” Avser den av parterna avtalade leveransdagen i Tjänstebeskrivningen, Hårdvaruleveransbeskrivningen eller till dessa hörande kravspecifikationer, eller som parterna annars skriftligen överenskommit.
2.2          ”Avtalsperioden” Avser den period för vilken detta Avtal är i kraft.
2.3          ”Driftstjänst” Avser mellan parterna avtalade tjänster för drift och support som ska utföras av Xenit.
2.4          ”Effektiv leveransdag” Avser den dag då Konsulttjänsterna och/eller Hårdvaruleveransen i enlighet med Tjänste-beskrivningen/Hårdvaruleverans-beskrivningen eller till dessa hörande kravspecifikationer levererats och installerats hos Kunden.
2.5          ”Funktionslösning” Avser mellan parterna avtalad helhetslösning avseende tjänster och leveranser som Xenit ska utföra för Kundens räkning, vilket kan innefatta bl.a. tillhanda-hållande av tredjepartslicenser och tredjepartstjänster.
2.6          ”Funktionslösningsbeskrivning” Avser specifikation och beskrivning av Funktions-lösningen.
2.7          ”Hårdvara” Avser den hårdvara som återförsäljs av Xenit och som ska levereras till Kunden efter avrop enligt Offertspecifikation eller i enlighet med parternas skriftliga överenskommelse.
2.8          ”Hårdvaruleverans” Avser den mellan parterna avtalade leveransen av Hårdvara.
2.9          ”Hårdvaruleveransbeskrivning” Avser specifikation och beskrivning av Hårdvaruleveransen.
2.10       ”Konsulttjänster” Avser mellan parterna avtalade konsulttjänster som ska utföras av Xenit.
2.11       ”Licensleverans” Avser mellan parterna avtalade leveranser av Tredjepartslicenser.
2.12       ”Licensleveransbeskrivning” Avser specifikation och beskrivning av Licensleveransen.
2.13       ”Molntjänst” Avser en tjänst som görs tillgänglig över ett elektroniskt kommunikationsnät, inkluderande men inte begränsat till allmänna, privata eller dedikerade nät, och som kan tillhanda­hålls som en del i avtalad Funktionslösning eller Driftstjänst.
2.14       ”Offertspecifikation” Avser den definition och omfattning av tjänster, produkter och/eller leveranser som framgår av från Xenit lämnad offert och som accepterats av Kunden.
2.15       “Särskilda villkor” Avser eventuellt dokument med särskilda villkor som skall gälla mellan parterna och som undertecknats av parterna. 2.16       ”Tjänstebeskrivning” Avser specifikation och beskrivning av Konsulttjänsterna.
2.17       ”Tredjepartslicens” Avser av tredje man tillhandahållna licenser.
2.18       ”Tredjepartsprodukt” Avser av tredje man tillverkade produkter.
2.19       ”Underkonsult” Avser konsult som Xenit anlitar för utförande av Konsulttjänsterna.
2.20       ”Underleverantör” Avser sådan leverantör som Xenit använder för leverans av Hårdvara eller Tredjepartslicens.
2.21       ”Uppdraget” Avser samtliga mellan parterna avtalade tjänster, produkter och leveranser i enlighet med Avtalet.

3         Konsulttjänster

Parternas åtaganden

3.1          Xenit ska i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal till Kunden tillhandahålla Konsulttjänster med det innehåll och i den omfattning som anges i tillämplig Offertspecifikation för Konsulttjänster (”Tjänste-beskrivningen”). För särskilt projekt med särskilt avtalat resultat ska en kravspecifikation upprättas som en del av Tjänstebeskrivningen.

3.2          Kunden ska betala för de tillhandahållna Konsult-tjänsterna i enlighet med angivna priser i Offert-specifikationen eller, om Offertspecifikation saknas, i enlighet med Xenits vid var tid gällande priser för konsulttjänster.

Tjänsternas genomförande

3.3          Xenit åtar sig att utföra Konsulttjänsterna med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt samt med för ändamålet lämplig och kvalificerad personal. Xenit ska arbeta proaktivt och eftersträva ständiga förbättringar av Konsulttjänsterna. Om inget annat angivits i Avtalet ska Konsulttjänsterna utföras enligt de metoder och standarder som är normalt förekommande inom branschen.

3.4          Xenit äger rätt att anlita Underkonsult för utförande av Konsulttjänsterna, varvid Xenit förbinder sig att informera Kunden om sin avsikt därom.

3.5          Kunden ska lämna Xenit tillgång till lokaler, utrustning och programvara hos Kunden i den omfattning som behövs för Konsulttjänsternas utförande och tillhandahållande. Kunden ska vidare lämna Xenit korrekt information och underlag samt meddela beslut, avseende Kundens verksamhet, i den omfattning som är nödvändig för att Xenit ska kunna genomföra sitt åtagande enligt Avtalet.

3.6          Kunden ska utföra sina åtaganden med för ändamålet kvalificerade, kompetenta medarbetare. Kunden ansvarar för fel och brister i Kundens utrustning eller programvara, dock ej för sådan utrustning eller programvara som Xenit levererat inom ramen för Uppdraget om inte annat anges i dessa Villkor.

Ansvar för fel

3.7          Med fel i Konsulttjänster som utförs löpande avses att arbetet inte har utförts på så sätt som anges i punkten 3.3. Fel som uppstår under pågående konsultarbete eller under arbete där särskilt resultat inte avtalats i Tjänstebeskrivningen ska inte betraktas som fel. Kunden är medveten om att löpande felrättning och anpassningar av mjukvaru- och hårdvarumiljön är en del av det uppdrag som de löpande Konsulttjänsterna avser och godkänner därmed att sådana fel och felrättningar som sker inom ramen för konsultarbetet inte utgör fel enligt punkterna 3.8 – 3.11. För Konsulttjänster med särskilt avtalat resultat avses med fel att resultatet avviker från det resultat som avtalats i Tjänstebeskrivningen.

3.8          Om fel i Konsulttjänsterna beror på egenskaper i en Tredjepartsprodukt som Xenit inte kunnat förutse eller avhjälpa inom ramen för Konsulttjänsterna ska Xenit inte ansvara för felet. Xenit ska, när sådant fel uppstår, meddela Kunden om felet och den egenskap i Tredjepartsprodukt som förorsakat felet och dess eventuella påverkan på utförandet av Konsulttjänsterna.

3.9          Xenit ska avhjälpa fel i Konsulttjänsterna som beror på omständigheter för vilka Xenit ansvarar och som Kunden reklamerat inom den tid som anges i punkten 8 (Acceptanskontroll). Avhjälpande ska endast ske om det är praktiskt möjligt. Xenits skyldighet gäller inte om korrigering av felet medför olägenheter och kostnader för Xenit som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden.

3.10       Avhjälpande av fel ska ske efter Xenits gottfinnande antingen:

i.     genom rättelse; eller

ii.     genom anvisningar om kringgående av felet som inte innebär icke oväsentlig olägenhet för Kunden; eller

iii.     genom omleverans.

3.11       Om Xenit inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver ska Kunden skriftligen lämna en slutlig frist för avhjälpande vilken ska vara skälig i förhållande till felets omfattning. Är felet inte avhjälpt när fristen har gått ut har Kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet.

3.12       Xenit ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Xenit ansvarar inte heller för Underleverantörs vårdslöshet eller försummelse gentemot Kunden, om denna ligger utanför Xenits kontroll.

Försening

3.13       Konsulttjänster som utförs på löpande räkning ska utföras vid mellan parterna överenskommen tidpunkt.

3.14       Har parterna skriftligen avtalat om särskild leveransdag i Tjänstebeskrivningen eller därtill hörande kravspecifikation (”Avtalad leveransdag”) föreligger försening om Effektiv leveransdag inträffar efter Avtalad leveransdag. Med ”Effektiv leveransdag” avses den dag då Konsulttjänsterna och avtalat resultat i enlighet med Tjänstebeskrivningen eller därtill hörande kravspecifikation levererats och installerats hos Kunden.

3.15       Om försening enligt punkten 3.14 beror på egenskaper i en Tredjepartsprodukt som Xenit inte kunnat förutse eller avhjälpa inom ramen för Konsulttjänsterna ska Xenit inte anses vara i dröjsmål. Xenit ska därvid ha rätt till förlängning av tiden för utförandet av Konsulttjänsterna. Xenit ska, när sådan försening uppstår, meddela Kunden om förseningen och den egenskap i Tredjepartsprodukt som förorsakat förseningen och dess eventuella påverkan på utförandet av Konsulttjänsterna och Effektiv leveransdag.

3.16       Försening föreligger inte om Xenit försenats eller förhindrats i genomförande av tjänsten på grund av förhållanden som beror på Kunden. Försening föreligger inte heller om Xenit försenats eller förhindrats på grund av förhållanden som beror på Underleverantörs vårdslöshet eller försummelse, om denna ligger utanför Xenits kontroll.

4         Leverans av licenser

Parternas åtaganden

4.1          Xenit ska i enlighet med bestämmelserna i Avtalet till Kunden tillhandahålla Licensleverans med det innehåll och i den omfattning som anges i Offertspecifikationen (”Licensleveransbeskrivningen”).

4.2          Kunden ska betala för Licensleveransen i enlighet med angivna priser i Offertspecifikationen eller, om Offertspecifikation saknas, i enlighet med Xenits vid var tid gällande priser för licenser.

4.3          För Kundens nyttjande av en licens som tredje part tillhandahåller (”Tredjepartslicens”) och som Xenit levererar till Kunden, gäller istället för vad som anges i detta Avtal de villkor som gäller för sådan Tredjepartlicens.

Leverans

4.4          Licensleveransen ska levereras eller göras tillgänglig hos Kunden vid tidpunkt som överenskommes mellan parterna. Licensleveransen är färdigställd när den levererats eller finns tillgänglig hos Kunden eller för Kunden.

5         Leverans av hårdvara

Parternas åtaganden

5.1          Xenit ska i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal till Kunden tillhandahålla Hårdvaruleverans med det innehåll och i den omfattning som anges i Offertspecifikationen (”Hårdvaruleveransbeskrivningen”).

5.2          Kunden ska betala för Hårdvaruleveransen i enlighet med angivna priser i Offertspecifikationen eller, om Offertspecifikation saknas, i enlighet med Xenits vid var tid gällande priser för Hårdvara.

Ansvar för fel

5.3          Xenit ansvarar för att Hårdvaruleveransen uppfyller specifikation i Hårdvaruleveransbeskrivningen. Kunden är medveten om, och accepterar att, Xenit endast är återförsäljare av Hårdvaran och att fel i Hårdvaran som inte beror på Xenits handhavande ska åberopas mot tillverkaren av Hårdvaran. Kunden äger dock rätt att anmäla felet till Xenit, varvid Xenit ska åberopa felet gentemot tillverkaren, om det är praktiskt möjligt och inte medför olägenheter för Xenit som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden. För det fall Kunden anmäler felet till Xenit förbehåller sig Xenit rätten att debitera Kunden för de eventuella kostnader detta innebär för Xenit.

5.4          Xenit ska avhjälpa fel i Hårdvaruleveransen som beror på omständigheter för vilka Xenit ansvarar och som Kunden reklamerat i enlighet med vad som anges i punkten 8 (Acceptanskontroll). Avhjälpande ska endast ske om det är praktiskt möjligt. Xenits skyldighet gäller inte om korrigering av felet medför olägenheter och kostnader för Xenit som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden.

5.5          Avhjälpande av fel sker efter Xenits gottfinnande antingen:

i.     genom rättelse; eller

ii.     genom anvisningar om kringgående av felet som inte innebär icke oväsentlig olägenhet för Kunden; eller

iii.     genom omleverans.

5.6          Om Xenit inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver ska Kunden skriftligen lämna en slutlig frist för avhjälpande, vilken ska vara skälig i förhållande till felets omfattning.  Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har Kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet.

5.7          Xenits ansvar omfattar inte:

i.     fel som är utan betydelse för Hårdvaruleveransens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kunden;

ii.     fel förorsakade av Kundens användning av Hårdvaran;

iii.     fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i Hårdvaran;

iv.     fel förorsakade av virus eller andra utifrån kommande angrepp;

v.     fel orsakade av tredje man eller genom andra omständigheter utifrån Xenits kontroll, såsom fel i utrustning, tillbehör eller programvara som inte ingår i Hårdvaruleveransen; eller

vi.     normal förslitning.

5.8          Kunden är medveten om och accepterar att Xenit endast lämnar rekommendation avseende val av Hårdvara i samband med Hårdvaruleverans. Xenit garanterar därmed inte att vald Hårdvara uppfyller vissa funktioner eller är anpassad för vissa ändamål och ansvarar inte heller därför.

Försening

5.9          Har parterna avtalat om särskild leveransdag i Hårdvaruleveransbeskrivningen (”Avtalad leveransdag”) eller om särskilt leveransdag annars skriftligen avtalats föreligger försening om Effektiv leveransdag inträffar efter Avtalad leveransdag. Med ”Effektiv leveransdag” avses den dag då Hårdvaruleveransen i enlighet med Hårdvaruleveransbeskrivningen levererats och installerats hos Kunden.

5.10       Försening föreligger inte om Xenit försenats eller förhindrats i genomförande av Hårdvaruleveransen på grund av förhållanden som beror på Kunden. Försening föreligger inte heller om Xenit försenats eller förhindrats på grund av förhållanden som beror på tredje parts leverantör av Hårdvaran eller annan Underleverantörs vårdslöshet eller försummelse, om denna ligger utanför Xenits kontroll.

Förberedelse och installation av Hårdvaran

5.11       Kunden ska i förekommande fall då så är nödvändigt utföra överenskomna och andra enligt Xenits anvisningar erforderliga förberedelser för installationen av Hårdvaran. Xenit ska lämna sådana nödvändiga anvisningar i god tid dessförinnan.

5.12       Xenit ska installera Hårdvaran i överenskomna lokaler och i enlighet med allmänt gällande svenska föreskrifter.

Risken för Hårdvaruleveransen

5.13       Risken för Hårdvaruleveransen övergår på Kunden vid Effektiv leveransdag.

Ägarförbehåll

5.14       Äganderätten till den genom Avtalet överlåtna Hårdvaran kvarstår hos Xenit till dess att Xenit har erhållit full betalning för denna. Till dess att äganderätten har övergått på Kunden har Kunden inte rätt att vidareförsälja eller på annat sätt förfoga över Hårdvaran så att Xenits äganderättsförbehåll inte kan göras gällande. Xenit har rätt att återta Hårdvaran om Kunden inte betalar inom föreskriven tid.

6         Funktionslösningar

Parternas åtaganden

6.1          Xenit ska i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal till Kunden tillhandahålla Funktionslösning med det innehåll och i den omfattning som anges i tillämplig Offertspecifikation för Funktionslösning (”Funktions-lösningsbeskrivningen”).

6.2          Kunden ska betala för den tillhandahållna Funktions-lösningen i enlighet med angivna priser i Offert-specifikationen.

Funktionslösningens genomförande

6.3          Parterna ska samarbeta och samråda vid utförande av Funktionslösningen.

6.4          Xenit ska utföra vad som erfordras för att uppfylla Funktionslösningsbeskrivningen. Xenit ska därvid utföra sina åtaganden med tillräckliga resurser och med för ändamålet kompetenta, lämpliga och kvalificerade medarbetare. Åtagandena ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

6.5          Xenit äger rätt att anlita Underkonsult för utförande av Funktionslösningen, varvid Xenit förbinder sig att informera Kunden om sin avsikt därom.

6.6          Kunden ska utföra i Avtalet angivna åtaganden med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare samt tillräckliga resurser.

6.7          Kunden ska lämna korrekta uppgifter för Funktions-lösningens genomförande, meddela beslut och i övrigt vidta överenskomna åtgärder så att Xenit har möjlig­het att följa överenskommen tidsplan och övriga åtaganden i Funktionslös­nings­beskrivningen.

Ansvar

6.8          Xenit ansvarar för att Funktionslösningen uppfyller den/de funktioner och de servicenivåer som specifi­cerats i Funktionslösningsbeskrivningen. Xenit ansvarar för att leverera och/eller tillhandahålla Hårdvara och/eller Tredjepartslicenser och/eller molntjänster (”Molntjänster”) för att uppfylla och upprätt­hålla nämnd funktion under den tid parterna har avtalat om (”Avtalsperioden”). För att Funktionslösningen ska upprätthållas i enlighet med vad som framgår av Funktionslösningsbeskrivningen äger Xenit rätt att, utan föregående godkännande av Kunden, anlita Underkonsult.

6.9          Med fel i Funktionslösningen avses att denna inte uppfyller de funktioner och/eller servicenivåer som anges i Funktionslösningsbeskrivningen eller att denna i övrigt avviker från vad som följer av detta Avtal.

6.10       Avhjälpande av fel sker genom rättelse, om det är praktiskt möjligt för Xenit, eller genom anvisningar om kringgående av felet som inte innebär icke oväsentlig olägenhet för Kunden. Om Xenit inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver ska Kunden skriftligen lämna en slutlig frist för avhjälpande, vilken ska vara skälig i förhållande till felets omfattning. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har Kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet.

6.11       Xenit ansvarar inte för fel som är utan betydelse för den avsedda användningen av Funktionslösningen och som inte innebär olägenhet för Kunden. Xenit ansvarar vidare inte för fel som beror på att Kunden inte lämnat korrekta uppgifter eller urval av data eller lämnat felaktiga eller bristfälliga systemförut­sättningar.

Leverans

6.12       Funktionslösningen ska vara tillgänglig för Kunden på avtalad startdag specificerad i Funktionslösnings-beskrivningen.

7         Driftstjänst

Parternas åtaganden

7.1          Xenit ska tillhandahålla den avtalade Driftstjänst som anges i tillämplig Offertspecifikation för Driftstjänster.

7.2          Kunden ska betala för Driftstjänsten i enlighet med angivna priser i Offertspecifikationen eller, om pris saknas i Offertspecifikationen, i enlighet med Xenits vid var tid gällande priser för driftstjänster.

Driftstjänstens genomförande

7.3          Xenit äger rätt att anlita Underkonsult för utförande av Driftstjänsten, varvid Xenit förbinder sig att informera Kunden om sin avsikt därom.

7.4          Xenit äger rätt att tillhandahålla hela eller delar av Driftstjänsten från annat land under förutsättning att Xenit i övrigt uppfyller de krav som angetts i tillämplig Offertspecifikation för Driftstjänsten och detta Avtal.

7.5          I de fall Driftstjänsten omfattar en Molntjänst för Kundens nyttjande gäller de villkor för Molntjänsten som Xenit har hänvisat till.

Ansvar

7.6          Xenit ska genomföra de driftsåtaganden och upprätthålla de servicenivåer som angetts i Offertspecifikationen för Driftstjänsten.

7.7          Xenit ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Xenit ansvarar inte heller för Underleverantörs vårdslöshet eller försummelse, om denna ligger utanför Xenits kontroll, gentemot Kunden.

7.8          Xenit ansvarar inte för lagring eller säkerhetskopiering av Kundens data, om inte annat särskilt avtalats därom.

7.9          Xenit ansvarar inte för fel i Molntjänst tillhandahållen av tredje part, om inte annat särskilt avtalats därom.

8         Acceptanskontroll

8.1          Avseende Konsulttjänster med avtalad specifikation (ej löpande Konsulttjänster) och Hårdvaruleveranser ska acceptanskontroll tillämpas. Kunden ska därvid, under en period om fjorton (14) dagar från Effektiv leveransdag, kontrollera att Konsulttjänsterna och dess resultat samt Hårdvaruleveransen i respektive leverans uppfyller de avtalade specifikationerna.

8.2          Kunden ska meddela Xenit om Konsulttjänsterna och/eller Hårdvaruleveranserna inte uppfyller vad som angetts i respektive specifikation inom den avtalade tiden för acceptanskontroll som anges i punkten 8.1. Kunden ska därvid ange på vilket sätt tjänsten/leveransen avviker från specifikationen och hur avvikelsen yttrar sig. Xenit ska därvid skyndsamt avhjälpa felet. Xenit äger rätt att efter eget gottfinnande välja att vidta rättelse av felet eller vidta omleverans. Fel som inte anmäls av Kunden inom perioden för acceptanskontroll kan inte göras gällande.

8.3          Konsulttjänsterna och/eller Hårdvaruleveranserna anses slutlevererade och anses uppfylla respektive specifikation när:

i.     Fjorton (14) dagar från Effektiv leveransdag har förflutit utan att Kunden har meddelat Xenit om avvikelser; eller

ii.     Xenit efter meddelande från Kunden har avhjälpt rapporterad avvikelse enligt punkten 8.2.

9         Immateriella rättigheter och licensvillkor

9.1          Xenit äger upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till de resultat och den källkod som utvecklas under Uppdraget enligt detta Avtal. Kunden erhåller en i tiden obegränsad, icke-exklusiv rätt att för avtalat ändamål och inom ramen för sin verksamhet nyttja och vid detta egna nyttjande modifiera, mångfaldiga, upplåta och överlåta resultatet av de av Xenit utförda Konsulttjänsterna och Uppdraget. Om det i resultatet av Konsulttjänsterna och Uppdraget ingår delar som Xenit uppgett tillhör tredje man, får Kunden inte modifiera, mångfaldiga, upplåta eller överlåta sådana delar utan rättighets­innehavarens samtycke.

9.2          Xenit, eller i förekommande fall rättighetshavaren till Tredjepartslicens eller Tredjepartsprodukt, äger upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till Tredjepartslicenserna och Tredjepartsprodukterna som Xenit levererar till Kunden i enlighet med detta Avtal.

9.3          För det fall tredje man riktar krav eller för talan mot Kunden som grundas på intrång i tredje mans immateriella rättigheter ska Kunden snarast underrätta Xenit. Xenit ska därvid äga rätt att, efter eget val, självt föra talan mot tredje man, eller låta Kunden på egen bekostnad föra sådan talan.  Oavsett vem som för talan mot tredje man ska den andra parten i skälig omfattning bistå den andra parten.

9.4          Varken Xenit eller Kunden förvärvar genom detta Avtal någon som helst rätt till den andra partens immateriella rättigheter som parten hade vid detta Avtals ingående, såvida inte annat är särskilt avtalat.

10      Tredjepartsprodukter och Tredjepartslicenser

10.1       Immateriella rättigheter till produkter, licenser och Molntjänster tillhandahållna av tredje man (”Tredjepartsprodukter” och ”Tredjepartslicenser”) regleras av villkor mellan Kunden och tredje man. Villkoren i detta Avtal gäller dock för Tredjepartsprodukt eller Tredjeparslicens ingående i Funktionstjänsten.

10.2       För det fall Tredjepartsprodukt eller Tredjepartslicens inte kan användas till följd av intrång i immateriella rättigheter som inte är hänförliga till Kundens användning ska Xenit, för det fall Tredjepartsprodukten eller Tredjeparslicensen ingår som en del i Funktionslösningen, ansvara för att tillhandahålla Kunden ett likvärdigt alternativ.

11      Skadestånd och skadeståndsbegränsning

11.1       Parts skadeståndsansvar ska per år vara begränsat till direkta skador och förluster till ett sammanlagt maximalt belopp motsvarande den totala ersättningen enligt Avtalet under närmast föregående 12-månadersperiod. Om inte Avtalet varat under en 12-månadersperiod vid skadetillfället är ansvaret begränsat till en uppskattad ersättning under Avtalets första tolv (12) månader. Parts skadeståndsansvar omfattar inte indirekta skador och förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing eller förlorad goodwill.

11.2       Xenit ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data utom vad avser sådan förlust eller förvanskning av data som orsakats av Xenits försumlighet eller som orsakats av att Xenit inte tagit säkerhetskopior på data om det särskilt avtalats härom.

12      Risken för utrustning, program och data

12.1       Kunden ska bära risken för Kundens utrustning, programvara och data. Xenit ska inte vara skyldig att inneha försäkring för Kundens utrustning eller programvara. Xenit ska bära risken för Xenits programvara och utrustning, dock ej vid skada på utrustning som är placerad hos Kunden som beror på orsaker som är utom Xenits kontroll, t.ex. stöld, brandskada, vattenskada eller liknande. Kunden är ansvarig för att inneha lämplig försäkring omfattande den utrustning som ägs av Xenit men som är fysiskt placerad hos kund (t.ex. hårdvara som hyrs av Kunden eller som ingår i Funktionslösning).

13      Priser och betalningsvillkor

13.1       Ersättningsbelopp i Avtalet eller annars är angivna exklusive mervärdesskatt, om inte annat uttryckligen anges.

13.2       Fakturering för fasta avtalade Konsulttjänster, Driftstjänster och Funktionslösningar sker per kvartal i förskott. Timmar enligt timbank faktureras vid avrop av sådan. Löpande timarvode för utförda Konsulttjänster faktureras per timme i samband med avrop. Hårdvaruleverans och Licensleverans faktureras inom tio (10) dagar efter utförd leverans.

13.3       För det fall Kundens Licensleverans baseras på antal användare eller dylik parameter kommer avläsning och uppdatering av fakturan ske löpande, om inte annat överenskommits i Offertspecifikationen.

13.4       Betalning av faktura ska ske senast inom tjugo (20) dagar från fakturans utställandedatum. Anmärkningar mot fakturor ska göras inom sju (7) dagar.

13.5       Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

13.6       Vid försenad betalning förbehåller sig Xenit rätten att utta lagstadgad påminnelseavgift.

13.7       Xenit äger rätt att vid var tid ändra sina prislistor. Xenit ska därvid meddela Kunden skriftligen senast tre (3) månader innan ändringen. Kunden måste inom en (1) månad efter det att Kunden mottagit meddelandet från Xenit skriftligen meddela Xenit om ändringen inte accepteras. Om sådant meddelande sker upphör detta Avtal att gälla vid den tidpunkt som infaller tre (3) månader efter att ändringen skulle ha skett. Den tidigare prislistan gäller under hela perioden från det att Kunden meddelar Xenit till dess att Avtalet upphör.

13.8       Xenits prislistor justeras den 1 juli varje år i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).

13.9       I tillämpliga fall fastställs valutakurs på dagen för Avtalets ingående till SEB-säljkurs+5 öre.

14      Resor och traktamente

14.1       Vid resor förbehåller Xenit sig rätten att debitera ersättning för faktisk restid och eventuella faktiska omkostnader.

14.2       I samband med resor förbehåller sig Xenit rätten att debitera ersättning för traktamente i enlighet med Skatteverkets anvisningar därom.

15      Marknadsföring m.m.

15.1       Xenit har rätt att i sin marknadsföring, exempelvis i presentationsmaterial eller på Xenits hemsida, efter Kundens godkännande ange att Xenit har/har haft Kunden som kund förutsatt att uppgiften kan lämnas utan att det avslöjar känslig information.

15.2       Oaktat vad som anges i punkt 16 nedan har Xenit rätt att använda Kundens namn eller information hänförlig till Kunden inom Xenits lokaler på det sätt som krävs för att Xenit på ett effektivt sätt ska kunna genomföra sina skyldigheter enligt Avtalet, t.ex. på skärmar uppsatta i Xenits lokaler för ärendemonitorering samt ärendehantering.

16      Sekretess

16.1       Parterna förbinder sig att under avtalstiden och därefter att behandla all Konfidentiell Information (enligt definitionen nedan) strikt konfidentiellt och inte för utomstående yppa sådan Konfidentiell Information som parterna fått ta del av med anledning av Avtalet. Parterna förbinder sig att använda Konfidentiell information enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden under Avtalet och inte för något annat ändamål. Mottagande part förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, Underkonsult, Underleverantör eller annan mellanman använder eller avslöjar Konfidentiell Information för utomstående samt att använda samma nivå av aktsamhet för att undvika utlämnande eller nyttjande av Konfidentiell information som parten använder avseende sin egen konfidentiella eller upphovsrättsskyddade information.

16.2       Med ”Konfidentiell information” i Avtalet avses Avtalets innehåll och varje upplysning, oavsett om upplysningen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format, med undantag för sådan information som

(a)      vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller

(b)     redan var tillgänglig för mottagande part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

16.3       Denna sekretessförbindelse ska inte förhindra någon part från att avslöja och utlämna sådan Konfidentiell information som part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighets beslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om någon part skulle ha eller åläggas skyldighet att avslöja eller utlämna någon sådan information, åtar sig dock parterna att omedelbart underrätta den andra parten härom för att bereda denne möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Parterna förbinder sig att göra sitt bästa för att tillse och utverka att Konfidentiell information som utlämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt hos mottagaren av sådan information.

16.4       Regleringen i denna punkt ska äga giltighet två (2) år efter Avtalets upphörande.

17      Avtalstid och uppsägning

17.1       Detta Avtal träder i kraft när Avtalet ingicks (t.ex. genom Avtalets undertecknade eller parts accept av den andra partens anbud) och löper tillsvidare (”Avtalsperioden”) om inget annat avtalats. Part äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande genom skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden för Avtalet är, om inget annat avtalats, fyra (4) månader.

18      Förtida upphörande

18.1       Vardera parten äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om:

(a)      den andra parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan härom, ställd till motparten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse; eller

(b)     den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller är på obestånd.

19      behandling av personuppgifter

19.1       I de fall Xenit inom ramen för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet behandlar personuppgifter för Kundens räkning såsom Kundens personuppgiftsbiträde ska Kunden och Xenit ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal.

20     Force Majeure

20.1       Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att sina fullgöra förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför parts kontroll och som parten inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för avtalets ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.

20.2       Om part önskar åberopa en omständighet i föregående stycke, ska denna part omedelbart underrätta den andra parten när det finns risk att förpliktelsen inte kan infrias eller blir fördröjd. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skadeståndsskyldighet för den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

21      Ändringar och tillägg

21.1       Xenit har rätt att ändra samt göra tillägg till dessa Villkor. Vid ändringar i Villkoren kommer uppdaterad version av Villkoren att publiceras på Xenits webbsida samt kommuniceras till Kunden på annat sätt, t.ex. via mail. Ändringar börjar gälla 30 dagar efter att Xenit har informerat Kunden om ändringarna. Kundspecifika ändringar och tillägg av dessa Villkor kan dock inte ändras av Xenit utan Kundens skriftliga godkännande, och kommer därmed fortsätta gälla även efter att Xenit genomför eventuell uppdatering av Villkoren efter Avtalets ingående enligt denna punkt 21.1.

21.2       Kundspecifika ändringar av och tillägg av dessa Villkor är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda parter. Av Kunden antagna och accepterade Offertspecifikationer, vilka löpande accepteras elektroniskt via t.ex. e-post, under Avtalsperioden utgör bindande avtal mellan parterna om Uppdragets omfattning.

22      Meddelanden

22.1       Alla meddelanden eller annan skriftlig kommunikation från den ena parten till den andra parten ska översändas till den/de kontaktpersoner som den aktuella parten utsett och meddelat den andra parten. Om ingen kontaktperson har meddelats den andra parten ska part översända meddelanden eller annan skriftlig kommunikation till den som tecknat Avtalet för den andra partens räkning. Endera part äger rätt att ändra sina kontaktuppgifter genom ett skriftligt meddelande till den andra parten på sätt som beskrivs ovan.

23      Tillämplig lag och tvist

23.1       Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och Avtalet.

23.2       Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).  Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket för förfarandet ska vara svenska.

23.3       Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt 23.2 all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas av part för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den andra parten.

23.4       Oaktat vad som anges i punkt 23.2 ovan ska talan dock väckas vid svensk allmän domstol för det fall det omtvistade värdet understiger två basbelopp enligt lag (1962:382) om allmän försäkring.

24 Hyra (UH uthyrare, HT hyrestagare)

24.1 Äganderätt och nyttjanderätt

Genom Avtalet upplåter UH nyttjanderätt till Objektet till HT. Objektet är UH:s egendom och HT får inte genom Avtalet någon äganderätt till Objektet. HT får inte:

a) överlåta, pantsätta eller uthyra Objektet,

b) modifiera Objektet eller införliva det i annan fast eller lös egendom,

c) föra Objektet utanför Sveriges gränser och inte heller, beträffande installerade

Objekt, flytta Objektet från i Avtalet angivet användningsställe,

d) nyttja Objektet i strid med gällande lagar, författningar, myndighetsbeslut,

e) i övrigt nyttja Objektet på ett sätt som äventyrar UH:s äganderätt till eller säkerhet i Objektet.

24.2 Hyrestid

Ordinarie hyrestid löper från och med den första dagen i den kalendermånad som inträffar närmast efter det att HT till UH leveransgodkänt Objektet och därefter i det antal månader som anges i Avtalet. Avtalet kan inte sägas upp i förtid av HT.

24.3 Förlängning

Om HT eller UH inte skriftligen säger upp Avtalet senast tre månader före hyrestidens utgång förlängs hyrestiden automatiskt med tolv månader i taget med en hyra motsvarande den sista hyran under den ordinarie hyrestiden vilken betalas i förskott och på i övrigt oförändrade villkor. Avtal med angivet restvärde förlängs dock inte automatiskt utan endast om överenskommelse om förlängning träffas mellan parterna.

24.4 Hyran

Hyran betalas i förskott och förfaller till betalning den första dagen i varje betalningsperiod om inget annat anges i Avtalet. HT betalar hyra till UH för nyttjanderätten till Objektet. I hyran ingår endast ersättning till UH för dennes upplåtelse av Objektet, om inget annat anges i Avtalet. Samtliga övriga kostnader som kan uppkomma med anledning av nyttjanderätten och/eller brukandet av Objektet ska betalas av HT direkt till den som har rätt att uppbära sådan ersättning. Hyresbetalningarna ska, liksom samtliga HT:s övriga betalningar till UH enligt Avtalet, erläggas med fulla beloppet, utan rätt till kvittning eller nedsättning av något slag. Utöver hyra ska HT till UH, vid anfordran, erlägga eventuell införsel- eller tullavgift som inte beaktats i UH:s anskaffningskostnad, samt mervärdesskatt och andra svenska eller utländska skatter och avgifter som sammanhänger med Objektet och brukandet därav eller hyresförhållandet.

24.5 Återlämnande av Objektet

Senast vid hyrestidens utgång ska Objektet på HT:s bekostnad och risk sändas till av UH angiven plats i Sverige. UH kan istället välja att själv arrangera hämtning av Objektet på HT:s bekostnad. Om HT ej i tid verkställer eller medverkar till ett sådant återlämnade äger UH rätt att debitera en hyra per dag motsvarande 1/30 månadshyra, samt eventuella tillkommande kostnader som UH anser skäliga. Mervärdesskatt tillkommer på debiterat belopp. HT ansvarar och står risken för Objektet fram till dess att det mottagits av UH eller dennes anvisade ombud. Om Objektet vid återlämnandet är i sämre skick än normalt, med hänsyn till ålder och normal användning, har UH rätt att på HT:s bekostnad åtgärda sådana brister i objektets skick.

24.6 Avräkning

Följande gäller vid den ordinarie hyrestidens slut. Om parterna inte träffar överenskommelse om förlängning av Avtalet har HT rätt att, senast vid ordinarie hyrestids slut, köpa Objektet för angivet restvärde alternativt fast summa om 1000kr. Om HT inte anvisar köpare eller anvisad köpare inte godkänns av UH, ska Objektet återlämnas till UH på villkor enligt punkt 24.5 och UH ha rätt att försälja Objektet på det sätt UH finner lämpligt. Om försäljningsintäkten netto (efter avdrag för samtliga kostnader förknippade med försäljningen) understiger i Avtalet angivet restvärde ska HT vid anfordran ersätta UH för mellanskillnaden. Denna ersättning utgör tillkommande hyra. Mervärdesskatt debiteras på beloppet. Eventuellt överskott tillfaller UH. Om försäljning inte kan genomföras inom skälig tid efter den ordinarie hyrestidens slut, och detta inte beror på UH:s vårdslöshet, ska HT vid anfordran inbetala i Avtalet angivet restvärde till UH. HT erhåller genom sådan betalning äganderätten till Objektet, vilket då överlåts på befintlig plats, i befintligt skick.

Dessa allmänna villkor fastställdes av Xenit AB den 2018-05-08.